Onze kwaliteit

Naast het bieden van een fijne omgeving om in op te groeien, willen we ook het beste uit de kinderen halen wat betreft resultaten. Om dit te bereiken moet de school een professionele organisatie zijn, die op alle niveaus werkt volgens de kwaliteitscyclus: plan, do, check, act. 

Hier beschrijven we welke instrumenten we gebruiken om onze kwaliteit te monitoren en waar u de resultaten kunt zien.

IEP Leerlingvolgsysteem

Het IEP leerlingvolgsysteem (LVS) werkt volgens het hoofd-hart-handenprincipe en brengt door middel van toetsen niet alleen de cognitieve vaardigheden (hoofd) van leerlingen in kaart, maar ook de leeraanpak, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het creatief vermogen (hart-handen). Ouders kunnen de resultaten van hun kind in het leerlingportfolio m.b.v. talentenkaarten en het ouderportaal bekijken.

IEP Eindtoets

Dit is de (verplichte) eindtoets die de leerlingen medio maart in groep 8 maken. Het geeft voor de vakgebieden rekenen en taal aan wat het eindniveau van de leerling is. Ook volgt er een (niet bindend) niveau-advies voor het VO. De resultaten worden aan ouders uitgereikt zodra ze binnen zijn. De schoolgemiddelden verschijnen na enige tijd bij Scholen op de Kaart.

Kwaliteitszorg Vreedzame School

Dit instrument brengt het groepsklimaat in beeld en kijkt of we de doelen van het programma van de Vreedzame School halen. De (algemene) resultaten worden met de leerlingenraad besproken en met hen stellen we een verbeterplan op. Op teamniveau gebeurt hetzelfde. Van bijzonderheden stellen we ouders op de hoogte in de MR en nieuwsbrief.

Toezicht Onderwijsinspectie

Op stichtingsniveau doet de inspectie jaarlijks een prestatieanalyse. Zij bepaalt dan of onze school onder basistoezicht (er zijn geen risico’s) of verscherpt toezicht (er zijn risico’s) valt. Eventueel volgt dan een schoolonderzoek. De bevindingen van de inspectie over onze school staan op hun site. De resultaten delen wij met ouders via de MR en nieuwsbrief.